2019 ൽ സോങ്‌ജിയാങ് ജില്ലയിലെ ഹൈടെക് സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട അവാർഡുകളുടെ പട്ടികയിൽ പ്രഖ്യാപനം

“ജി 60 സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇടനാഴിയിലെ ഹൈടെക് സംരംഭങ്ങളുടെ വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സോങ്ങ്ജിയാങ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്” (ഹുസോംഗ് ഫുഗുയി [2019] നമ്പർ 23) എന്ന പ്രമാണത്തിന്റെ ആത്മാവ് അനുസരിച്ച്, 2019 സോങ്ജിയാങ് ജില്ലാ ഹൈടെക് എന്റർപ്രൈസ് നൽകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. 524 സംരംഭങ്ങൾക്ക് അവാർഡും പിന്തുണയും. പട്ടിക (വിശദാംശങ്ങൾക്കായി അറ്റാച്ചുമെന്റ് കാണുക) പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും പൊതു മേൽനോട്ടത്തിന് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യും.

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി മുതൽ 5 പ്രവൃത്തി ദിവസമാണ് പബ്ലിസിറ്റി കാലയളവ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പുകളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പേരുമായി ജില്ലാ സയൻസ് ടെക്നോളജി കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും രേഖാമൂലമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുക.

ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ: 37735540 37735547

അറ്റാച്ചുമെന്റ്: സോംഗ്ജിയാങ് ജില്ലയിലെ ഹൈടെക് സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട അവാർഡുകളുടെ പട്ടിക 2019 ൽ

സോങ്ജിയാങ് ജില്ലാ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സമിതി

 

2019 ൽ സോങ്ങ്ജിയാങ് ജില്ലയിലെ ഹൈടെക് സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട അവാർഡുകളുടെ പട്ടിക

序号

企业 名称

奖励 类别

奖励 金额 (万元

1

上海 洞 舟 实业

首次 认定

20

2

上 海凯森 环保 科技

首次 认定

20

3

上海 昕 沐 化学 科技

首次 认定

20

4

帜 存 数据 技术 (上海)

首次 认定

20

5

上海 裕 诗 实业

首次 认定

20

6

上海 发 之 源 电气

首次 认定

20

7

上海 世 禹 精密 机械

首次 认定

20

8

费 籁 电气 (上海)

首次 认定

20

9

上海 微行 炉 业

首次 认定

20

10

上海 东 铁 五金

首次 认定

20

11

上海 知 此 电子 科技

首次 认定

20

12

上海 驰 法 电子 科技

首次 认定

20

13

上海 成 峰 流体 设备

首次 认定

20

14

上海 宏 端 精密 机械

首次 认定

20

15

上海 英 硕 自动化 科技

首次 认定

20

16

上海 源 豪 检测 技术

首次 认定

20

17

上海 锐 服 环境 科技

首次 认定

20

18

上海 傲 工 科技

首次 认定

20

19

上海 源 控 自动化 技术

首次 认定

20

20

上海 馨 远 医药 科技

首次 认定

20

21

大 鲸 娱乐 设备 (上海)

首次 认定

20

22

弗 令 慈 (上海) 自动化

首次 认定

20

23

上海 花猫 环境 科技

首次 认定

20

24

中 纺 联 检 (上海) 检验 技术 服务

首次 认定

20

25

上海 经 世 电子

首次 认定

20

26

上海 品 依 数据 科技

首次 认定

20

27

齐 耐 润 工业 设备 (上海

首次 认定

20

28

上 海南 邑 软件

首次 认定

20

29

上海 程 富 环境 科技

首次 认定

20

30

云 因 系统工程 (上海)

首次 认定

20

31

昂伯 (上海) 真空 设备

首次 认定

20

32

上海 立新 电器 控制 设备

首次 认定

20

33

上 海基 深 仪器 仪表

首次 认定

20

34

上海 长 开 电气

首次 认定

20

35

上海 颢 汉 数字 技术

首次 认定

20

36

上 海摩 象 网络 科技

首次 认定

20

37

上海 孚 视 医疗 科技

首次 认定

20

38

瑞 必 科 净化 设备 (上海

首次 认定

20

39

应 微 智能 科技 (上海)

首次 认定

20

40

上海 酬 勤 家俱

首次 认定

20

41

上 海纳科 助剂

首次 认定

20

42

空 联 净化 技术 (上海)

首次 认定

20

43

上海 玖 银 电子 科技

首次 认定

20

44

上 海伽 易 信息 技术

首次 认定

20

45

上海 永 育 信息 科技

首次 认定

20

46

古玛 智能 装备 (上海)

首次 认定

20

47

上 海格尼特 控制 技术

首次 认定

20

48

上 海维努 信息 科技

首次 认定

20

49

上海 樱花 化 研 化工 科技

首次 认定

20

50

铽 罗 (上海) 机器人 科技

首次 认定

20

51

上海 海 业 机电 设备

首次 认定

20

52

上海 印 序 生物 科技

首次 认定

20

53

上海 黑 捷 士 电子

首次 认定

20

54

上 海多宁 生物 科技

首次 认定

20

55

上海 讯 斐 信息 科技

首次 认定

20

56

上海 洁 臣 水处理 设备

首次 认定

20

57

上海 砾 烽 智能 科技

首次 认定

20

58

上 海朗 蔚 环保 科技

首次 认定

20

59

上 海赛林 科技

首次 认定

20

60

上海 景仁 医疗 科技

首次 认定

20

61

上海 先 码 信息 科技

首次 认定

20

62

上海 天 泽 机电

首次 认定

20

63

上海 新 剑 机电 科技 发展

首次 认定

20

64

上海 虎 宝 网络 科技

首次 认定

20

65

上海 大 聚 信息 技术

首次 认定

20

66

上海 勇 通 市政 工程 维护

首次 认定

20

67

上海 天 覆 信息 科技

首次 认定

20

68

上海 光 韵 达 数字 医疗 科技

首次 认定

20

69

上海 卡 堂 网络 科技

首次 认定

20

70

上海 斟 众 新 材料 科技

首次 认定

20

71

上海 得 豆 信息 技术

首次 认定

20

72

上海 宗 辰 网络 科技

首次 认定

20

73

上海 佳 力士 机械

首次 认定

20

74

上 海拜恩 机械 制造

首次 认定

20

75

嘉默 传感 技术 (上海)

首次 认定

20

76

上海 一 谈 网络 科技

首次 认定

20

77

上海 明 材 教育 科技

首次 认定

20

78

上 海克 立 司 帝 软件

首次 认定

20

79

上海 伶 尔 亿 环境 工程

首次 认定

20

80

上海 广 亿 信息 技术

首次 认定

20

81

上海 迅 志 图像 科技

首次 认定

20

82

上海 炉 石 信息 科技

首次 认定

20

83

上海 三 朗纳米 技术

首次 认定

20

84

上海 天诚 比 集 科技

首次 认定

20

85

埃 视 森 智能 科技 (上海

首次 认定

20

86

上海 汉 熵 新 材料 科技

首次 认定

20

87

上海 楚 岳 实业

首次 认定

20

88

上海 临港 至 胜 物 联网 科技

首次 认定

20

89

上海 鸿 康 电器

首次 认定

20

90

上 海安弗柯林 工业 科技

首次 认定

20

91

上海 数 深 智能 科技

首次 认定

20

92

上 海奥 龙 星 迪 检测 设备

首次 认定

20

93

上海 电 姆 机器人

首次 认定

20

94

上海 兴 韬 五金

首次 认定

20

95

上海 均 诺 汽车 零部件

首次 认定

20

96

上海 咖啡 猫 文化 传播

首次 认定

20

97

上海 齐 网 网络 科技

首次 认定

20

98

上海 申 菲 激光 光学 系统

首次 认定

20

99

上海 聪 巢 信息 科技

首次 认定

20

100

上 海赫 立 ​​智能 机器

首次 认定

20

101

上海 畅 荔 智能 科技

首次 认定

20

102

上海 皋 奋 工业 铝型材

首次 认定

20

103

上海 幂 方 电子 科技

首次 认定

20

104

上海 商 赛 科技 发展

首次 认定

20

105

上海 昊 量 光电 设备

首次 认定

20

106

上海 骑 骠 动物 保健 品

首次 认定

20

107

上海 集 承 环保 技术

首次 认定

20

108

上海 环 欣诺 机电 设备 制造

首次 认定

20

109

上 海伊川 水 塑料 制品

首次 认定

20

110

利 拓 密封 绝缘 技术 (上海

首次 认定

20

111

申 消 智能 科技 (上海)

首次 认定

20

112

上海 豫 源 电力 科技

首次 认定

20

113

上海 凯斯 大 岛 精密 电子 制造

首次 认定

20

114

上海 新 洲 包装 印刷

首次 认定

20

115

东 漫 (上海) 电子 科技

首次 认定

20

116

茸 明 汽车 科技 (上海)

首次 认定

20

117

运 研 材料 科技 (上海)

首次 认定

20

118

上海 医 贝 激光 技术

首次 认定

20

119

上海 理想 万里 晖 薄膜 设备

首次 认定

20

120

上海 国 龙 仪器 仪表

首次 认定

20

121

上海 铮 信 生物 科技

首次 认定

20

122

库 卡 机器人 制造 (上海)

首次 认定

20

123

上海 旭 虹 精密 模具 制造

首次 认定

20

124

上 海莫 派 新 材料 科技

首次 认定

20

125

上 海瑞 起 新 材料 科技

首次 认定

20

126

上海 安 恪 企业 管理 咨询

首次 认定

20

127

上海 佳 谷 模具

首次 认定

20

128

上海 航 裕 电源 科技

首次 认定

20

129

上海 懒 狐 信息 科技

首次 认定

20

130

国 以 贤 智能 科技 (上海

首次 认定

20

131

德普 家用 电梯 (上海)

首次 认定

20

132

上海 楷 威 光电 科技

首次 认定

20

133

上 海赛迪斯 环保 科技

首次 认定

20

134

()

首次 认定

20

135

上海 财 治 食品

首次 认定

20

136

上海 骅 骝 电子 科技

首次 认定

20

137

上 海纽贝滋 营养 乳品

首次 认定

20

138

上海 云汉 软件 技术

首次 认定

20

139

上 海狄兹 精密 机械

首次 认定

20

140

上海 赛 复 智能 科技

首次 认定

20

141

上海 华 迪 建筑 五金 件

首次 认定

20

142

上海 英 盛 分析 仪器

首次 认定

20

143

望 汭 (上海) 自动化 技术

首次 认定

20

144

上海 诚 淘 机械

首次 认定

20

145

上海 睿 翊 医疗 科技

首次 认定

20

146

冠 仕 (上海) 新 能源

首次 认定

20

147

上海 新 蕊 光电 科技

首次 认定

20

148

上海 帝 安 机械 设备

首次 认定

20

149

上海 联 元 智能 科技

首次 认定

20

150

上 海伊 纯 实业

首次 认定

20

151

上海 洁 维 生物 工程

首次 认定

20

152

上海 洋洋 大多 利 五金 制品

首次 认定

20

153

上 海南 库 新 能源 技术

首次 认定

20

154

咸 恒 (上海) 信息 科技

首次 认定

20

155

上 海毓 鸣 网络 科技

首次 认定

20

156

上海 君 信 印 务

首次 认定

20

157

上海 舟 润 实业

首次 认定

20

158

上海 柳 智 科技

首次 认定

20

159

磊 神 智能 设备 (上海)

首次 认定

20

160

上海 柒 合 城市 家具 发展

首次 认定

20

161

上海 乘法 商务 咨询 服务

首次 认定

20

162

上 海索鲁 馨 自动化

首次 认定

20

163

上海 优 加利 健康 管理

首次 认定

20

164

上海 睿 客气 动 技术

首次 认定

20

165

上 海普恩海 汇 医学 检验 所

首次 认定

20

166

上海 兆 莹 自控 设备

首次 认定

20

167

上海 优 也 信息 科技

首次 认定

20

168

上海 中 科 教育 装备 集团

首次 认定

20

169

上海 祥 仓 包装 印刷

首次 认定

20

170

上海 阅 凡 自动化 科技

首次 认定

20

171

上海 旅 展 装饰 科技

首次 认定

20

172

翊 工 动力 科技 (上海)

首次 认定

20

173

上 海泽 厘 精密 机电 科技

首次 认定

20

174

上海 贤 日 测控 科技

首次 认定

20

175

上 海岳 源 环境 科技

首次 认定

20

176

上海 环 数 信息 技术

首次 认定

20

177

微 进 电子 科技 (上海)

首次 认定

20

178

上海 华 支 电子 科技

首次 认定

20

179

上 海辛 渐 新 能源 科技

首次 认定

20

180

上海 施 依 洛 风机

首次 认定

20

181

上海 润 牧 机电 设备

首次 认定

20

182

上海 贤 世 智能 科技

首次 认定

20

183

上 海凯 璟 生物 科技

首次 认定

20

184

上海 馨 正 信息 科技

首次 认定

20

185

上海 帝 广 机电 工程 技术

首次 认定

20

186

上 海赛奕 机器人 科技

首次 认定

20

187

上海 孚 邦 实业

首次 认定

20

188

尝试 实业 (上海)

首次 认定

20

189

康佩思 节能 技术 (上海)

首次 认定

20

190

上海 莹亮 照明 科技

首次 认定

20

191

上海 恒 脉 陶瓷 技术

首次 认定

20

192

上 海思恩 装备 科技

首次 认定

20

193

上 海艾 骏 机械

首次 认定

20

194

鸿 珍 (上海) 智能 科技

首次 认定

20

195

上 海思 彤 科技 发展

首次 认定

20

196

上 海戈吉 网络 科技

首次 认定

20

197

上海 袁 拓 自动化 科技

首次 认定

20

198

上海 必 趣 医疗 科技

首次 认定

20

199

上 海雷林 工业 设备

首次 认定

20

200

上海 盛 普 机械 制造

首次 认定

20

201

上海 柏格仕 厨卫

首次 认定

20

202

上海 东 晟 源 日 化

首次 认定

20

203

上海 信 标 机械

首次 认定

20

204

上海 求 精 实业

首次 认定

20

205

上海 郁 笙 电子

首次 认定

20

206

上海 盘 毂 动力 科技

首次 认定

20

207

上海 春 照 实业

首次 认定

20

208

择 邻 新 能源 科技 (上海

首次 认定

20

209

迪 必 尔 生物 工程 (上海

首次 认定

20

210

上 海达 巧 康 新 材料 科技

首次 认定

20

211

上海 正 菏 智能 设备 制造

首次 认定

20

212

上 海艾 澜 达 环保 科技

首次 认定

20

213

上海 涵 润 汽车 电子

首次 认定

20

214

上海 成 运 医疗 器械

首次 认定

20

215

上海 中 维 检测 技术

首次 认定

20

216

上海 韧 致 医药 科技

首次 认定

20

217

康百世 机电 (上海)

首次 认定

20

218

上海 银 晓 科技

首次 认定

20

219

上海 超 彩 油墨

首次 认定

20

220

迈莱 孚 建筑 安全 科技 (上海

首次 认定

20

221

上海 宝 时 供应 链 管理

首次 认定

20

222

上海 奔 鼎 机电 设备 制造

首次 认定

20

223

瑞珂福 (上海) 医疗 用品

首次 认定

20

224

上海 樱花 塑料 制品

首次 认定

20

225

上 海瑞 以 森 传感器

首次 认定

20

226

上 海奕 己 信息 科技

首次 认定

20

227

上海 汉 狮 智能 科技

首次 认定

20

228

上海 通 正 铝合金 结构 工程 技术

首次 认定

20

229

上 海卢 宏 精密 机械

首次 认定

20

230

上海 锐 伟 电子 科技

首次 认定

20

231

上海 派 诺 化工 科技

首次 认定

20

232

上 海佐 尚智诚 产品 品牌 设计

首次 认定

20

233

上海 寅 客 网络 科技

首次 认定

20

234

上 海菲 姿 服饰

首次 认定

20

235

上海 众 潮 信息 技术

首次 认定

20

236

知 弗 (上海) 技术 服务

首次 认定

20

237

科 建 高分子 (上海)

首次 认定

20

238

上海 圣 治 光电 科技

首次 认定

20

239

上海 乐 荟 包装 印刷

首次 认定

20

240

上 海芮 豪 石油 设备 有限 责任

首次 认定

20

241

米 儿 谷 (上海) 教育

首次 认定

20

242

上 海伯 栎 新 材料 科技

首次 认定

20

243

恒 携 (上海) 新 材料

首次 认定

20

244

上海 网 钜 信息 科技

首次 认定

20

245

上海 李氏 复 大 机电 科技

首次 认定

20

246

上 海博科尼 制冷 设备

首次 认定

20

247

卉 喆 自动化 系统 (上海)

首次 认定

20

248

上海 进贤 机电 科技

首次 认定

20

249

上海 医 时 信息 科技

首次 认定

20

250

上海 茸 净 环保

首次 认定

20

251

上 海博 栋 化学 科技

首次 认定

20

252

开 异 智能 技术 (上海)

首次 认定

20

253

上海 绿 羽 节能 科技

首次 认定

20

254

上海 明 励 机械

首次 认定

20

255

上海 帆 铭 机械

首次 认定

20

256

上海 伟 隆 包装 设备

首次 认定

20

257

上海 策 度 自动化 科技

首次 认定

20

258

上海 弘 卓 网络 科技

首次 认定

20

259

上海 优异 达 机电

首次 认定

20

260

上 海艾 瓷 传感 科技

首次 认定

20

261

上海 力 盛 赛车 文化

首次 认定

20

262

上海 明 署 科技 发展

首次 认定

20

263

上海 执 格 信息 科技

首次 认定

20

264

上海 天 美 天平 仪器

首次 认定

20

265

上海 众 新 五金

首次 认定

20

266

上海 颀 普 静电 科技

首次 认定

20

267

上海 鼎 州 光电 科技

首次 认定

20

268

上海 英 弘 教育 培训

首次 认定

20

269

上海 云 主 智能 科技

首次 认定

20

270

上海 海 梵 控制 系统

首次 认定

20

271

上海 云 懋 空气 处理 设备

首次 认定

20

272

上 海曼杰 汽车 精密 零部件

首次 认定

20

273

涂 耐 可 艾克 (上海)

首次 认定

20

274

上 海波赫 驱动 系统

首次 认定

20

275

豪威 光电子 科技 (上海)

首次 认定

20

276

上海 科 年 电气 科技

首次 认定

20

277

银蛇 (上海) 医疗 科技

首次 认定

20

278

上海 梵 思 汽车 技术 服务

首次 认定

20

279

风 骊 建材 (上海)

首次 认定

20

280

捷 而 科 电 材 (上海

首次 认定

20

281

上海 慈 元 阁 文化 传播

首次 认定

20

282

上 海泰尔 包装 材料

首次 认定

20

283

上海 美 客 铝 制品

首次 认定

20

284

上海 恒 敬 电力 科技

首次 认定

20

285

上海 沪 歌 智能 科技

首次 认定

20

286

上海 皓 固 机械 工业

首次 认定

20

287

上海 温 亨 电气 设备

首次 认定

20

288

上海 星星 橡胶 制品

首次 认定

20

289

上海 泉 超 电子 科技

首次 认定

20

290

上 海凯 橙 家具

首次 认定

20

291

音 芙 医药 科技 (上海)

首次 认定

20

292

上 海凯仕 泵业 集团

首次 认定

20

293

上 海普 临 智能 机电 设备

首次 认定

20

294

上海 众 冠 智能 设备

首次 认定

20

295

上海 裕 继 金属 制品

首次 认定

20

296

上海 忆 尧 信息 技术

首次 认定

20

297

上海 曌 睿 信息 科技

首次 认定

20

298

上海 高 邦 印刷 材料

首次 认定

20

299

上海 具 嘉 电子

首次 认定

20

300

上海 大 汇 塑 业

首次 认定

20

301

百 劲 (上海) 自动化 设备

首次 认定

20

302

上海 竞 信 网络 科技

首次 认定

20

303

上海 福聚 生 实业

首次 认定

20

304

上 海艾 逻 思 智能 设备

首次 认定

20

305

上 海嘉 及 精密 机械

首次 认定

20

306

上 海沃凌 信息 科技

首次 认定

20

307

汇 连 聚 (上海) 网络

首次 认定

20

308

上 海伽 誉 生物 科技

首次 认定

20

309

上海 骋 筑 燃气 技术

首次 认定

20

310

上海 鼎 湘 自动化 科技

首次 认定

20

311

上 海昭 能 坤 信息 科技

首次 认定

20

312

上海 卫 岚 电子 科技

首次 认定

20

313

上海 皓 腾 模型

首次 认定

20

314

上 海杰邦 塑料 五金 制品

首次 认定

20

315

上 海利 霸 电子 科技

首次 认定

20

316

上海 妙 声 力 仪表

首次 认定

20

317

上海 凝 兰 新 材料 科技

首次 认定

20

318

上海 简 视 智能 科技

首次 认定

20

319

上海 启 呈 信息 科技

首次 认定

20

320

上海 光 华国瑞 物 联网 信息 科技

首次 认定

20

321

万 绍德 环保 科技 (上海)

首次 认定

20

322

上海 起 锐 自动化 设备

首次 认定

20

323

上海 小 螺钉 互联网 科技

首次 认定

20

324

上海 移 鸿 信息 科技

首次 认定

20

325

劲 亚 (上海) 机械

首次 认定

20

326

上海 弘 业 涂料 科技 发展

首次 认定

20

327

上 海隆 满 电子

首次 认定

20

328

上 海舒森 电子 科技

首次 认定

20

329

上海 拼 历 客 信息 科技

首次 认定

20

330

上海 昶 义 自动化 设备

首次 认定

20

331

上海 通 芮斯克 土木工程 技术

首次 认定

20

332

威黎 司 模具 技术 (上海)

首次 认定

20

333

梯 伦 豪斯 机械 (上海)

首次 认定

20

334

上海 珍 诚 机械

首次 认定

20

335

安 洲 源 (上海) 环境

首次 认定

20

336

睿 达 文化 传媒 (上海)

首次 认定

20

337

上海 巨 蕴 网络 科技

首次 认定

20

338

祥 饮 (上海) 实业

首次 认定

20

339

上海 超星 实业

首次 认定

20

340

上海 智慧 圆 科普 教育 设备

首次 认定

20

341

上海 力 佳 新 材料 科技

首次 认定

20

342

上 海凌 晗 电子 科技

首次 认定

20

343

上海 矽 展 智能 科技

首次 认定

20

344

上海 新 玖 金属 制品

首次 认定

20

345

上 海泰 屹 信息 技术

首次 认定

20

346

上海 茸 勍 机械 设备

首次 认定

20

347

云图 元 睿 (上海) 科技

首次 认定

20

348

上海 巨 昂 实业

首次 认定

20

349

近 易 (上海) 信息 科技

首次 认定

20

350

上海 脉 泽 光电 科技

首次 认定

20

351

上海 峰峦 实业

首次 认定

20

352

上海 复 坤 电子

首次 认定

20

353

上海 世 岚 精密 模具 科技

首次 认定

20

354

上海 钜 岭 工业 自动化

首次 认定

20

355

上海 松江 飞 繁 电子

重新 认定

5

356

威士 精密 工具 (上海)

重新 认定

5

357

思达斯 易 能源 技术 (集团)

重新 认定

5

358

上海 普利 生 机电 科技

重新 认定

5

359

上海 积 成 慧集信 息 技术

重新 认定

5

360

上 海希迈 机电 设备 制造

重新 认定

5

361

布兰诺 工业 包装 材料 (上海)

重新 认定

5

362

上海 春 黎 电子 实业

重新 认定

5

363

上 海莱 帝 科技

重新 认定

5

364

赫 盛 光电 (上海)

重新 认定

5

365

上 海索达 传动 机械

重新 认定

5

366

上海 科 弦 精密 工具

重新 认定

5

367

嘉 艺 (上海) 包装 制品

重新 认定

5

368

上 海诺雅克 电气

重新 认定

5

369

上海 五 腾 金属 制品

重新 认定

5

370

伟 本 智能 机电 (上海)

重新 认定

5

371

上海 汇聚 自动化 科技

重新 认定

5

372

生 工 生物 工程 (上海)

重新 认定

5

373

上 海康 赛 制冷 设备

重新 认定

5

374

上海 网 鱼 信息 科技

重新 认定

5

375

上 海森 中 电器

重新 认定

5

376

龙 工 (上海) 挖掘机 制造

重新 认定

5

377

慧 镕 电子 系统工程

重新 认定

5

378

上 海博 迅 医疗 生物 仪器

重新 认定

5

379

上 海艾 乐 影像 材料

重新 认定

5

380

复 盛 实业 (上海)

重新 认定

5

381

上 海摩特威尔 自控 设备 工程

重新 认定

5

382

龙 工 (上海) 叉车

重新 认定

5

383

上海 宏 桐 实业

重新 认定

5

384

上 海欣诺 通信 技术

重新 认定

5

385

上海 航天 精密 机械

重新 认定

5

386

上 海纳恩 汽车 技术

重新 认定

5

387

上 海芬 能 自动化 设备

重新 认定

5

388

上海 正泰 自动化 软件 系统

重新 认定

5

389

上海 非 众 制冷 设备

重新 认定

5

390

上海 法 信 机电 设备 制造

重新 认定

5

391

艾 密 (上海) 科技

重新 认定

5

392

上海 天一 高 德 机电 实业

重新 认定

5

393

上海 允 英 医疗 科技

重新 认定

5

394

上海 共 久 电气

重新 认定

5

395

上 海迪凯 标识 科技

重新 认定

5

396

上海 永明 机械 制造

重新 认定

5

397

上 海朗 惠 包装 机械

重新 认定

5

398

上海 万 雍 科技

重新 认定

5

399

克 立 司 帝 控制 系统 (上海)

重新 认定

5

400

上海 江 衡 软件 科技

重新 认定

5

401

上海 知 普 信息 科技

重新 认定

5

402

上海 世 德 子 汽车 零部件

重新 认定

5

403

上 海伊 新 环保 科技 发展

重新 认定

5

404

蒂森克 虏 伯 家用 电梯 (上海

重新 认定

5

405

上海 龙胜 实业

重新 认定

5

406

上海 三 克 激光 科技

重新 认定

5

407

上海 玉 丹 药业

重新 认定

5

408

上 海昱 章 电气 成套 设备

重新 认定

5

409

上 海瑞 翊 信息 科技

重新 认定

5

410

上海 沪 通 企业 集团

重新 认定

5

411

上海 智 觉 光电 科技

重新 认定

5

412

上海 尚 实 能源 科技

重新 认定

5

413

宾得 励 精 科技 (上海)

重新 认定

5

414

上 海威泽尔 机械 设备 制造

重新 认定

5

415

恺 逊 自动化 科技 (上海)

重新 认定

5

416

美联 钢结构 建筑 系统 (上海)

重新 认定

5

417

上 海福 精 特 金属 装饰 材料

重新 认定

5

418

上 海博 阳 新 能源 科技

重新 认定

5

419

上海 益 通 科技

重新 认定

5

420

威 迩 徕 德 电力 设备 (上海)

重新 认定

5

421

上海 国 纪 电子 材料

重新 认定

5

422

上海 国 龙 生物 技术 集团

重新 认定

5

423

上 海邦 中 高分子 材料

重新 认定

5

424

上海 悦 瑞三维 科技

重新 认定

5

425

上 海奥 星 制药 技术 装备

重新 认定

5

426

藤 仓 (上海) 通信 器材

重新 认定

5

427

聚 威 工程塑料 (上海)

重新 认定

5

428

大 工 科技 (上海)

重新 认定

5

429

上海 乾 承 机械 设备

重新 认定

5

430

上 海米 飞 网络 科技

重新 认定

5

431

伟 攀 (上海) 机械 设备

重新 认定

5

432

上 海康特 环保 科技 发展

重新 认定

5

433

上海 缘 脉 环境 科技

重新 认定

5

434

洗 福莱 网络 科技 (上海)

重新 认定

5

435

上海 边 光 实业

重新 认定

5

436

上海 乐 纯 生物 技术

重新 认定

5

437

上海 耸 智 信息 科技

重新 认定

5

438

上海 中 联 重 科 桩 工

重新 认定

5

439

真 诺 测量 仪表 (上海)

重新 认定

5

440

上海 咏 姿 时装

重新 认定

5

441

上海 仪 达 空调

重新 认定

5

442

上 海吉 控 传动系统

重新 认定

5

443

上海 一 德 电气 科技

重新 认定

5

444

欧马 腾 会展 科技 (上海)

重新 认定

5

445

上海 美 谱 达 仪器

重新 认定

5

446

上海 精 浜 传动 设备

重新 认定

5

447

上海 阳 关 网络 信息 技术

重新 认定

5

448

上 海史肯 图 信息 技术

重新 认定

5

449

奥斯 机 (上海) 精密 工具

重新 认定

5

450

上海 合 既得 动 氢 机器

重新 认定

5

451

上海 纬 而 视 科技

重新 认定

5

452

上海 灿 态 信息 技术

重新 认定

5

453

美 尔森 电气 保护 系统 (上海

重新 认定

5

454

上海 扬 盛 印 务

重新 认定

5

455

上 海松 耐 智能 设备

重新 认定

5

456

上海 亿 诺 焊接 科技

重新 认定

5

457

昱 天 (上海) 新 材料

重新 认定

5

458

汤 始建 华 建材 (上海)

重新 认定

5

459

上 海埃科 燃气 测控 设备

重新 认定

5

460

上 海卓 昕 瑞 供应 链 管理

重新 认定

5

461

稻 朗 (上海) 电 塑

重新 认定

5

462

上海 佳 鹭 新型 建材

重新 认定

5

463

上海 数 恩 电气 科技

重新 认定

5

464

上 海沃勒 起重 设备

重新 认定

5

465

上海 联 泰 科技

重新 认定

5

466

上 海思 客 琦 自动化 工程

重新 认定

5

467

上海 意 迪尔 科技

重新 认定

5

468

蔚 锐 信息 科技 (上海)

重新 认定

5

469

上海 塑 尔 热流道 电气

重新 认定

5

470

上海 健 麾 信息 技术

重新 认定

5

471

上海 兆 力 电器 制造

重新 认定

5

472

韦乐海 茨 (上海) 医药 设备

重新 认定

5

473

上 海诺狄 生物 科技

重新 认定

5

474

上海 克拉 电子

重新 认定

5

475

丰 汉 电子 (上海)

重新 认定

5

476

上海 晶华 胶粘 新 材料

重新 认定

5

477

上海 绿 泽 生物 科技 有限 责任

重新 认定

5

478

上海 仰 康 智能 科技

重新 认定

5

479

上 海邦 文 电子 科技

重新 认定

5

480

上海 芯 圣 电子

重新 认定

5

481

上海 九 高 节能 技术

重新 认定

5

482

上 海雅 宸 照明 电器

重新 认定

5

483

上海 友 浦 塑胶

重新 认定

5

484

上海 久 壬 信息 科技

重新 认定

5

485

上海 天 信 网络 科技

重新 认定

5

486

上海 伉 达 软件 技术

重新 认定

5

487

上 海克 络 蒂 材料 科技 发展

重新 认定

5

488

上 海威茨 堡 电梯

重新 认定

5

489

上海 冠 驰 汽车 安全 技术

重新 认定

5

490

上海 江南 制药 机械

重新 认定

5

491

上海 易 视 计算机 科技

重新 认定

5

492

上海 正 诚 机电 制造

重新 认定

5

493

上海 鑫 毅 交通 工业

重新 认定

5

494

上海 海蛟 交通 设备

重新 认定

5

495

上海 御 胜 信息 科技

重新 认定

5

496

() 汽车 电子 设备

迁入

20

497

上海 百 力 格 生物 技术

迁入

20

498

上海 仪 电 物理 光学 仪器

迁入

20

499

上 海仁基 互联网 科技

迁入

20

500

上海 紫 通 信息 科技

迁入

20

501

上 海莱 慎 生物 科技

迁入

20

502

上 海贝塔 建筑 科技

迁入

20

503

上海 致 研 智能 科技

迁入

20

504

戴天智 能 科技 (上海)

迁入

20

505

上海 恒润 申 启 展览 展示

迁入

20

506

上 海欧 畅 新 材料 科技

迁入

20

507

盈 祥 过滤 设备 (上海)

迁入

20

508

上海 竖排 网络 科技

迁入

20

509

齐亚斯 (上海) 物 联网 科技

迁入

20

510

上海 国 龙 生物 科技

迁入

20

511

上海 景 真 信息 科技

迁入

20

512

上海 语 路 医疗 科技

迁入

20

513

上海 英 波 声学 工程 技术

迁入

20

514

上海 扬 基 电子 科技

迁入

20

515

上海 融 康 汽车 设计

迁入

20

516

上海 仪 电 分析 仪器

迁入

20

517

上海 景 好 建筑工程

迁入

20

518

上海 海 越 赛尔 自动化 科技

迁入

20

519

朗 华 全能 自控 设备 (上海

迁入

20

520

上海 常住 体育运动 咨询

迁入

20

521

上海 大 因 多媒体 技术

迁入

20

522

上海 固 好 包装 机械

迁入

20

523

上海 良 治 电器 技术

迁入

20

524

上海 鼎天 时尚 科技

迁入

20


പോസ്റ്റ് സമയം: ഓഗസ്റ്റ് -10-2020